Want wat regels zijn niet altijd slecht


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met AL Design, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van AL Design te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & inleidende gesprekken

2.1. Alle aanbiedingen, offertes en inleidende gesprekken van AL Design zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.

2.2. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

2.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Contracten

3.1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een opstartdocument, opgesteld door AL Design, voor akkoord ondertekent. Elke bestelling door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

3.2. Bij het opstarten van een project wordt een voorschot gevraagd van 20% van het offerte-/factuurbedrag, met een minimum van € 100,-.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt AL Design niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Factuur & betaling

5.1. Alle bedragen die vermeld zijn op deze website zijn exclusief btw.

5.1. AL Design maakt gebruik van online betalingsdienst Tentoo, die instaat voor alle fiscale en juridische verantwoordelijkheden. Op die manier werkt AL Design als freelance webdesigner.

5.2. De betalingsvoorwaarden van online betalingsdienst Tentoo zijn van toepassing op elke betaling.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. AL Design verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. AL Design is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2. AL Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. AL Design zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van AL Design of een aangestelde.

6.3. De aansprakelijkheid van AL Design met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van AL Design. De totale aansprakelijkheid van AL Design, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan AL Design werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AL Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt AL Design geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

6.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1. Alle teksten en inhoud van het product, die afgeleverd zijn door de klant, zijn intellectueel eigendom van de klant.

7.2. Alle onderdelen die door AL Design zijn gecreëerd, zijn eigendom van AL Design. Dit beslaat het ontwerp, de achterliggende code, systemen voor fotoweergave, animatiesystemen en afbeeldingen die door AL Design werden aangebracht.

7.3. Alle onderdelen die door derden werden ontwikkeld, die door AL Design in een project werden geïmplementeerd, blijven eigendom van de ontwikkelaar.

Artikel 8. Ondersteuning, hosting, onderhoud & updates

8.1. Ondersteuning binnen de eerste 30 kalenderdagen na aflevering is gratis. Daarna geldt het normale ondersteuningstarief.

8.2. Het normale ondersteuningstarief is € 15,- per half uur. Daarvoor wordt een aangifte gedaan bij online betalingsdienst Tentoo, waarna de klant een factuur ontvangt.

8.3. Bij hosting- & onderhoudspakket 3 is de hosting van het domein inbegrepen. Daarbij wordt de hosting geregistreerd op naam van AL Design, maar is de klant wel de officiële domeinnaamhouder.

8.4. Bij hosting- & onderhoudspakketten 2 en 3, verbindt AL Design zich ertoe onderhoud en updates op een regelmatige basis uit te voeren op het domein van de klant.

8.5. Wanneer de klant na aflevering een uitbreiding wenst op zijn website, valt dit niet onder het ondersteuningstarief, maar wordt een passende offerte opgemaakt.

Privacy Policy

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

AL Design kan de gegevens, die door de klant verstrekt worden, voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de bestelling.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin aanmeldgegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan AL Design denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  • De website die ontwikkeld werd voor de klant, zal steeds weergegeven worden op de website van AL Design, als voorbeeld voor toekomstige klanten. Specifieke klantengegevens zullen hiervoor niet gebruikt worden.
  • Het grafisch ontwerp die ontwikkeld werd voor de klant, in samenwerking met Qubicle Design, zal steeds worden weergegeven op de websites van AL Design en Qubicle Design, als voorbeeld voor toekomstige klanten. Specifieke klantengegevens zullen hiervoor niet gebruikt worden.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan AL Design zijn verstrekt (zoals, maar niet beperkt tot e-mailadressen, telefoonnummers, wachtwoorden, …) zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan AL Design verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. AL Design kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door AL Design voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Wat onze klanten zeggen


Contacteer ons


Contactinformatie

AL Design
Arno Lambert
Meentakstraat 16
8760 MEULEBEKE
GSM: +32 (0)498/59.16.51
info@aldesign.be

Wij hebben geen fysiek kantoor, dus bezoeken is niet mogelijk. Graag maken wij een afspraak om op uw bedrijf langs te komen.